Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Terjemah Kitab Aqidah Sanusiyah Sughra (Matan Ummul Barohin)

Download Terjemah Kitab Aqidah Sanusiyah Sughra (Matan Ummul Barohin)

 Kitab Ummul Barahin (أم البراهين) atau dikenal juga dengan nama Matan Sanusiyah ialah sebuah kitab dalam bidang aqidah yang terkenal di kalangan para ulama Ahlssunnah wal Jama’ah dari aliran al-Asyairah. Kitab ini adalah sebuah karya al-Imam Muhammad bin Yusuf bin `Umar bin Syu’aib al-Sanusi al-Maliki al- Hasani al-Tilimsani (832-895H).

Kitab Ummul Barahin yang juga dikenali dengan nama al-‘Aqidah al-Sughra dan Dhat al-Barahin adalah sari pati dari kitab `Aqidah Ahl al-Tawhid, yaitu sebuah karya al-Sanusi sendiri yang juga dikenal dengan nama al-‘Aqidah al-Kubra.

Kitab ini disususn untuk memenuhi tuntutan semasa masyarakat Islam yang amat memerlukan kepada satu karya akidah yang ringkas dan mantap guna menghadapi suasana umat Islam yang amat kurang kondusif saat itu. Yaitu penularan pengaruh ilmu falsafah dalam perbahasan ilmu akidah, sehingga masyarakat tidak dapat membedakan di antara unsur agama yaitu akidah dengan unsur falsafah. Penghasilan karya ini adalah kesinambungan dari usaha-usaha penghasilan karya ilmiah dalam bidang akidah sejak kurun kedua Hijrah.

Kandungan kitab Ummul Barahin

Kebiasaan kandungan kitab dalam bidang akidah perbahasan akidah akan meliputi apa yang terkandung dalam Rukun Iman yang enam. Namun begitu, kitab kecil ini hanya membincangkan permasalahan akidah yang berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian saja. Secara singkatnya kitab ini mengandung empat bahagian utama yaitu:

Pertama : Penjelasan hukum akal. Dalam bahagian ini beliau menjelaskan bahawa ada tiga hukum akal yaitu al-wujub (wajib), al istihalah (mustahil) dan al-jawaz (harus).

Kedua : al-Ilahiyyat. Dalam bagian ini al-Sanusi menetapkan dua puluh sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah yang wajib diketahui oleh mukallaf dan satu sifat yang harus bagi Allah SWT yang wajib diketahui oleh mukallaf.

Ketiga : an-Nubuwwat, Dalam bagian ini al-Sanusi menetapkan hanya tiga sifat saja yang wajib dan mustahil dan satu sifat harus bagi rasul yang wajib atas setiap mukallaf mengetahuinya.

Keempat: Uraian dua kalimat al-Syahadat. Dalam bagian ini al-Sanusi menguraikan dua kalimat syahadat berasaskan sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah SWT dan Rasul SAW di sini juga beliau menjelaskan dua sifat ketuhanan yaitu al-istighna’ dan al-iftiqar.

Dari ulasan ringkas kitab Umm al-Barahin di atas, dapatlah dirumuskan bahwa walaupun kitab ini adalah sebuah karya akidah yang kecil, ringkas dan padat, namun isi kandungannya mencakupi sebahagian besar asas akidah Islam yaitu al-ilahiyyat dan al-nubuwwat. Gaya bahasa yang digunakan oleh al-Sanusi mudah difahami dan ciri ini merupakan antara keistimewaan karya ini.

Download Ebook

Post a Comment for "Download Terjemah Kitab Aqidah Sanusiyah Sughra (Matan Ummul Barohin)"